Een afspraak maken

U kunt zich op twee manieren aanmelden: via de website of telefonisch.

  • via de website. Onder het kopje Aanmelding vindt u het aanmeldingsformulier. Als u dit invult wordt u binnen twee werkdagen teruggebeld voor een eerste afspraak.
  • telefonisch. Mijn telefonische spreekuur is op de dagen dat ik werk (maandag, woensdag en donderdag) van 12.00 uur tot 13.00. Mocht ik onverhoopt toch niet bereikbaar zijn, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Binnen twee werkdagen wordt u dan teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Zodra een eerste afspraak is gemaakt stuur ik u een schriftelijke uitnodiging, een lijst met diverse vragen, de vragenlijst SQ48 (indien u onder de GBGGZ valt), en de praktijkvoorwaarden per mail. U wordt vriendelijk verzocht om de vragenlijst uiterlijk twee dagen voor het eerste gesprek ingevuld aan mij via de mail terug te sturen. Ik verzoek u de praktijkvoorwaarden goed door te lezen en ondertekend mee nemen naar het eerste gesprek. Verder neemt u uw identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs) en een verwijsbrief van de huisarts mee. Tevens stuur ik een korte vragenlijst zodat u bij uzelf kunt checken of het volgen van therapie op dit moment wel in uw leven past; de therapie vindt immers hoofdzakelijk thuis / tussen de sessies plaats, de tijd waarin ik u het geleerde in de sessies kunt gaan toepassen.


Verwijzing door de huisarts

In de verwijsbrief moet staan dat u verwezen wordt naar Psychologiepraktijk Moons, datum van verwijzen (deze moet vóór de eerste afspraak bij de psycholoog zijn), de agb-code, naam en handtekening van de verwijzer, uw NAW-gegevens, hoe de (vermoedelijke) DSM-stoornis luidt en of u naar de BGGZ of SGGZ verwezen wordt. Zonder een juiste verwijsbrief vergoed uw zorgverzekeraar uw behandeling niet en zal de behandeling worden opgeschort of wordt deze bij u in rekening gebracht. Het is dan ook in uw eigen belang dat u zorg draagt voor een juiste verwijsbrief. Indien een cliënt besluit een behandeling zelf te betalen dan is een verwijsbrief van de huisarts niet noodzakelijk. Let op! Zonder een verwijsbrief van de huisarts is het niet mogelijk om achteraf de factuur voor de behandeling alsnog voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar in te dienen


De behandeling

Mijn behandeling is concreet, praktisch, persoonsgericht waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid en het vergroten van je eigen kracht.

In het intakegesprek willen we zicht krijgen op uw klachten en patronen en gaan begrijpen hoe deze zijn ontstaan. Vervolgens gaan we dit vertalen naar haalbare doelen die binnen 5 of 8 of 13 gesprekken behaald kunnen worden. Tevens gaat u bepalen met welke frequentie u behoefte heeft om samen te komen. Verder onderzoeken we samen welke e-health modules en welke therapie het meest behulpzaam zijn om uw doelen te behalen. Tussen de sessies door kunt u hier dan in uw eigen tempo aan werken.Tevens zullen we ons richten op uw krachten/kwaliteiten, wat u belangrijk vindt/wat uw kernwaarden zijn en welke uitdagingen/dromen u heeft.Al deze informatie leg ik vast in een indicatiestelling/behandelplan wat u, nadat het is ondertekend, mee krijgt. De sessies duren ongeveer 45 minuten.

Wat er van u wordt verwacht: actieve inzet!

Omdat de tijd derhalve beperkt is, is het zaak dat we de beschikbare tijd zo goed mogelijk gebruiken. Hiertoe vraag ik u het volgende te doen:

  • Tijdens de sessie kijken we altijd naar wat er al goed gaat, hoe u dit bereikt heeft, welke acties u verder gaan brengen, en wat u dus dient vast te houden en uit te breiden. We zijn zo gewend om naar de probleemkant te kijken (selectief waarnemen) dat we vergeten of ons onvoldoende bewust zijn dat we heel veel dingen wél goed doen. Neem altijd een therapieschrift mee naar de sessie. Als u wilt mag ude sessie ook opnemen om hem daarna voor uzelf te kunnen terug luisteren. Ook kan een partner of een dierbare worden uitgenodigd tijdens de behandeling.
  • Na afloop van de sessie maakt u een verslagje van de voor u belangrijkste zaken. Op deze manier beklijft de informatie uit een sessie beter. Zodra u immers de deur uitstapt zit u weer in uw drukke leven en bent u snel vergeten wat u belangrijk vond. Vervolgens vraag ik u na te gaan wat u het belangrijkste vond voor uw proces en wat u de weken na de sessie precies gaat oefenen. Het verslag stuur u naar mij op.
  • Tussen de sessies maakt u elke dag minimaal 15 minuten tijd voor therapie; het maken van opdrachten middels e-health, het raadplegen van lotgenoten, het uitvoeren van huiswerkopdrachten zoals het vergroten van uw bewustwording van eigen gedrag, gedachten en gevoelens ect.
  • Tussentijds evalueren we middels het afnemen van een vragenlijst (SQ48) en een gesprek om te achterhalen of we op de goede weg zitten.

Na afloop van de behandeling bent u mogelijk niet klachtenvrij maar weet u wél wat u moet doen om steeds makkelijker te leven en uw klachten verder te doen afnemen. Vast onderdeel tegen het einde van de behandeling is de inzet van een Terugvalpreventieplan wat een belangrijke steun is wanneer er sprake is van een terugval. In een terugvalpreventie plan zal altijd worden opgenomen welke dierbare u ook kan ondersteunen. De voor u reeds ingezette e-health programma’s blijven nog een aantal maanden open staan zodat u daar verder mee kunt werken.

Behandelingen binnen Psychologiepraktijk Moons worden gegeven conform de Zorgstandaarden. In de behandelovereenkomst wordt vermeld welke richtlijn of Zorgstandaard wordt gevolgd in de behandeling. Indien dit niet mogelijk is zal dit worden onderbouwd waarom en welke aanpassingen vervolgens nodig zijn. U kunt hier meer over lezen op Thuisarts.nl.

Tenslotte bespreek ik of we beiden het gevoel hebben, dat we op een positieve manier kunnen samenwerken. Het is erg belangrijk dat u zich bij mij op uw gemak voelt. Indien u onvoldoende klik voelt, ga ik met u op zoek naar een andere psycholoog.


Doorverwijzen?
Ook kan tijdens het begin of in de loop van de behandeling blijken dat de complexiteit of ernst van de problemen meer hulp vraagt dan binnen de Generalistische Basis GGZ mogelijk is. Wij verwijzen u dan terug naar de huisarts en in overleg met hem of haar volgt dan een verwijzing naar Specialistische GGZ, waar een meer uitgebreide diagnostiek of behandeling kan plaats vinden.


Betrokken omgeving

Wij vinden het belangrijk dat een dierbare/naaste uit uw leven (familielid, een vriend, etc.) wordt betrokken bij het traject. Dit komt uw behandeling namelijk ten goede. Op welke moment (en) van de behandeling dit het meest passend is zullen we in overleg met elkaar bespreken. Ook kan een dierbare worden uitgenodigd voor deelname aan een e-health module. UItnodiging van een dierbare/naaste vindt uitsluitend plaats in overleg met u. Mocht u uw dierbare al tijdens het intakegesprek willen meenemen, dan is dat natuurlijk mogelijk.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.


Informeren huisarts

Na de intakefase stuurt uw behandelaar een bericht aan de huisarts. In de huisartsenbrief komen de volgende onderwerpen aanbod: reden van aanmelding, klachten, hulpvragen en doelen, beschrijvende diagnose en het behandelplan. Ik lees samen met u de huisartsenbrief door en alleen als u akkoord gaat met de inhoud en met de verzending stuur ik deze brief door aan uw huisarts. Bij beëindiging van de behandeling of wanneer een nieuwe verwijsbrief moeten worden aangevraagd, wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd over de voortgang. Ook in dat geval is uw akkoord voor de inhoud van de brief en voor verzending noodzakelijk. Wanneer u dit niet wilt, dient u dit bij aanvang van de behandeling aan te geven.


Informatie-uitwisseling met verwijzers en samenwerkingspartners

Wanneer u door andere zorgverleners wordt behandeld kan het wenselijk zijn voor de behandeling dat er informatie over uw behandelingen wordt uitgewisseld. In dat geval zal vooraf toestemming aan u worden gevraagd middels het tekenen van een machtiging.


Uw dossier

De psychoog bewaart uw gegevens in een (elektronisch) dossier. Als u dat wilt, mag u uw dossier inzien en kunt u een kopie van het dossier ontvangen. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken, tenzij hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U moet daar schriftelijk om verzoeken. Indien u een schriftelijk verzoek tot dossiervernietiging indient dan zullen alle gegevens, uitgezonderd de gegevens die noodzakelijk zijn voor het declaratieverkeer en materiële controle achteraf, worden vernietigd. Na afsluiting van de behandeling zal uw dossier volgens de wet twintig jaar (voor degenen die in 2020 zijn gestart met de behandeling) dan wel 15 jaar (voor hen die voor 2020 zijn gestart met de behandeling bewaard worden. In de loop van het vijftiende resp. twintigste jaar na beëindiging van de behandeling zal uw dossier vernietigd worden.


Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens, of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, dan kunt u deze met uw therapeut of de praktijkhoudster bespreken zodat we naar een oplossing kunnen kijken. Mocht u hier niet tevreden over zijn, dan kunt u zich richten tot de de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, de LVVP, en uw klacht daar voorleggen. Voor meer info over de klachtenregeling van de LVVP, klikt u hier. In de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is onder meer de klachtenregeling vastgelegd.


Waarneming

Indien de praktijk gesloten is en er is sprake van urgentie word ik waargenomen door een van de psychotherapeuten van Arkendonk 11. Op mijn website zal de naam van de betrokkene worden vermeld.


Crisis

Psychologiepraktijk Moons levert geen crisishulpverlening. Als u onmiddellijk hulp nodig hebt, neemt u contact op met uw huisarts. Hij of zij zal met u bekijken welke hulp op dat moment het beste voor u is. Alternatief : de luisterlijn 113.