Algemeen

Behandelingen binnen Psychologiepraktijk Moons zijn conform de GGZ Zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen. Cliëntversies van deze zorgstandaarden kunt u lezen op www.thuisarts.nl.

Afhankelijk van uw diagnose zal ik een of meerdere van de hieronder genoemde therapievormen voorstellen. In gezamelijk overleg zullen wij besluiten welke worden toegepast. De therapievorm wordt afgestemd op de aard/de ernst en de complexiteit van de klachten en op uw wensen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Onderzoek heeft aangetoond dat cognitieve therapie en gedragstherapie vaak tot vergelijkbare resultaten komen in de behandeling van psychische klachten.

Gedragstherapie gaat ervan uit dat het merendeel van het menselijk gedrag is aangeleerd. Psychische klachten komen volgens deze theorie voort uit disfunctioneel gedrag. Door het ‘verkeerd’ aangeleerde gedrag af te leren en te vervangen door nieuw, gezond gedrag, kunnen psychische problemen worden verholpen. Cognitieve therapie is daarentegen gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortkomen uit een negatieve manier van denken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. De klachten worden in cognitieve therapie bestreden door de denkwijze te onderzoeken en aan te passen. Binnen de CGT gaat men er van uit van dat gedachten en gedrag met elkaar verbonden zijn, en dat de aanpak van beide aspecten zal leiden tot een vermindering van de klacht en verbetering van het gevoel. Voor meer informatie: www.VCGT.nl.


E-health

E-health is een therapie waarbij u thuis aan de slag kunt met een therapiebehandeling. Samen met u wordt bekeken op welke wijze e-health zal worden ingezet. Deze vorm van therapie biedt veel voordelen: flexibele in te passen in uw agenda, tijdbesparend, verhoging van de effectiviteit en drempelverlagend. Deze online programma's voert u thuis zelfstandig uit al dan niet onder begeleiding van uw therapeut op afstand. De internetmodules kunnen deel uitmaken van een reguliere individuele therapie of op zichzelf staan.

Psychologiepraktijk Moons heeft een contract afgesloten met Therapieland vanwege het goed geselecteerde aanbod van e-health programma’s (o.a. depressie, angstklachten, paniekklachten, specifieke fobie, burn-out, agressie, emotieregulatie, ADHD, voor jezelf opkomen, mindfulness, zelfcompassie, rouw, piekeren, slaapproblemen en terugvalpreventie). De praktijk heeft uitgewezen dat de behandeling effectiever en sneller verloopt wanneer, naast de f2f behandeling, e-health wordt ingezet.

Onderstaand vindt u enkele verwijzingen naar websites/apps die u kunt bezoeken:

Behandelhulp: dit is een website voor cliënten en hun naasten waar meer informatie is te vinden over bepaalde ziekten / aandoeningen en bevat oefeningen en tips.

Mindfulness-app: gratis van VGZ

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) is een therapie die wordt gebruikt bij traumaverwerking. Wanneer u een nare gebeurtenis heeft meegemaakt, kan dit leiden tot verschillende soorten klachten zoals angst, somberheid, nare dromen en slaapproblemen. Soms kan een trauma leiden tot een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Uit Wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat EMDR de meest effectieve en snelle behandeling is bij ernstige trauma’s – trauma’s met een grote T- zoals bijvoorbeeld mishandeling en verkrachting. Maar EMDR wordt ook steeds meer ingezet bij trauma’s met een ‘ kleine t’. Bijvoorbeeld een naar beeld van een dierbare op het moment van overlijden, stelselmatige emotionele verwaarlozing in uw jeugd; gebeurtenissen die voor een buitenstaander onschuldig lijken maar voor u traumatisch geweest kunnen zijn.

Bij enkelvoudige trauma’s (een eenmalige nare gebeurtenis) kan de behandeling bestaan uit 3-5 sessies waarna uw klachten grotendeels zijn afgenomen. Bij een meervoudig trauma (veelvuldig of meerdere ernstige gebeurtenissen) zal de behandeling langere tijd in beslag nemen. Voor meer informatie: www.emdr.nl.


Mindfulness

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Het ontwikkelen van een andere oordeelvrije en accepterende houding tegenover (psychische) problemen is het doel. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig oordeelvrij waarnemen, toelaten en niet direct reageren, waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke fysieke en rationele reacties, en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen. Mindfulness is ook een onderdeel van schematherapie. MBCT wordt ingezet om terugval van depressies te voorkomen. Met enkele aanpassingen kan MBCT ook worden ingezet voor o.a. angststoornissen, eetstoornissen, aandachtsstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten en terugval van alcoholverslaving.


Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens (Bron: www.schematherapie.nl).

Bij de schematherapeutische benadering worden elementen uit cognitieve gedragstherapeutische, psychodynamische modellen, hechting-en Gestalt-modellen met elkaar gecombineerd. Aandacht wordt geschonken aan zowel het huidige gedrag als in de jeugd ontstane patronen/schema's.


Transactionele Analyse

Transactionele Analyse onderzoekt de communicatie tussen mensen en de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Daarbij richt TA zich op de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en van groepsprocessen ingebed in een groter (o.a. ecologisch, en economisch) geheel.

De communicatie wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de analyse van Transacties en Psychologische Spelen. De onderliggende drijfveren en patronen worden zichtbaar gemaakt door middel van een analyse van: psychologische behoeften, de verschillende zijnswijzen (Ego-toestanden) en het onbewuste Levensplan (Script).

Kenmerkend voor veranderingsprocessen met behulp van TA is dat deze plaatsvinden op basis van een ‘contract’ waarin wederzijdse bijdragen en verantwoordelijkheden, om een overeengekomen doel te bereiken, expliciet worden gemaakt. Transactionele Analyse richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen. Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit.

De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op oude scriptovertuigingen (Bron: NVTA).